เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

นอกเหตุ เหนือผล

 นอกเหตุ เหนือผล 
 (พระโพธิญาณเถร - หลวงปู่ชา สุภัทโท) 

๑. การทำจิตให้สงบ

๒. มรรคสามัคคี

๓. ทางสายกลาง

๔. เหนือเวทนา

๕. ดวงตาเห็นธรรม

๖. สมมุติและวิมุติ

๗. นอกเหตุเหนือผล( จำนวนคนอ่าน 2715 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557